عضویت در انجمن های تخصصی
  • عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
  • عضو انجمن صنایع همگن ماشین سازی استان خراسان
  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران و چین
  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران و عراق
  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران و افغانستان